1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
ทปษ.รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด "เกษตรอีสาน สรรค์สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล"
26 ม.ค. 2567
646
0
ทปษ.รัฐมนตรีเกษตรฯ
ทปษ.รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด "เกษตรอีสาน สรรค์สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล"

        นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด "เกษตรอีสาน สรรค์สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล" ณ อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งงานวันเกษตรภาคอีสานดำเนินกิจกรรมติดต่อกันมาเป็นปีที่ 32 ถือเป็นกิจกรรมใหญ่อีกกิจกรรมหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในภาคการเกษตร ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ได้จากการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเกษตรกรในท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน พร้อมทั้งการบูรณาการการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีในการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมองเห็นถึงความสำคัญของอาชีพการเกษตร ในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก อันจะเป็นการเชื่อมโยงเข้าสู่นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเป็นตลาดนำการผลิต การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก การส่งเสริมสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนการวิจัย และพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง