1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รองปลัด กษ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 1/2567
14 ก.พ. 2567
198
0
รองปลัดกษ.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร
รองปลัด กษ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 1/2567

รองปลัด กษ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 1/2567

    นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ รวมถึงแผนการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรและรายชื่อเกษตรกรเพื่อขออนุมัติชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิก ลูกหนี้ สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) ลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์ และนิติบุคคล

นอกจากนี้ ยังพิจารณารายชื่อเกษตรกรเพื่อขออนุมัติชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิก ลูกหนี้ และอนุมัติรายชื่อเกษตรกรสมาชิกเพื่อซื้อทรัพย์ NPA ที่มี NPL คงเหลือ คืนให้เกษตรกร รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานด้านการจัดการหนี้ที่ผ่านมาด้วย

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง