1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
ผช.ปลัด กษ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2567
20 ก.พ. 2567
198
0
ผช.ปลัดกษ.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศ
ผช.ปลัด กษ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2567

ผช.ปลัด กษ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2567

     เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 67 นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายปานปรีย์ พหิทธานุการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาการที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาประเด็นด้านการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศที่สำคัญ ซึ่งมีมติที่ประชุม ได้แก่ 1) เห็นชอบร่างมติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองการลงทุนภายใต้ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ เสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 และ 2) ที่ประชุมเห็นชอบแผนการเจรจาความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (ฉบับปรับปรุง ปี 2567)

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง