1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คัดเลือกจังหวัดลำพูนและฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการ “นำร่อง” การแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร
23 ก.พ. 2567
283
0
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คัดเลือกจังหวัดลำพูนและฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการ “นำร่อง” การแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คัดเลือกจังหวัดลำพูนและฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการ “นำร่อง” การแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่ที่ได้รับคัดเลือก ปี 2567

     นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meting) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบกิจกรรม/การดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมายโครงการ “นำร่อง” การแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่ที่ได้รับคัดเลือกปี 2567 ประกอบด้วย 1) การพัฒนาอาชีพและยกระดับรายได้ภาคการเกษตรเพื่อลดผลกระทบหมอกควันไฟป่า (ในพื้นที่หมู่ที่ 1-  4) ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนประกอบด้วย 6 กิจกรรมคือกิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาอย่างยั่งยืนกิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์จากไผ่อย่างยั่งยืนกิจกรรมที่ 3 การสร้างอาหารเป็นตู้เย็นหลังบ้านแบบผสมผสานภายใต้ชุมชนก้อโมเดลกิจกรรมที่ 4 การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพกิจกรรมที่ 5 ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้และกิจกรรมที่ 6 การติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงานและ 2) การส่งเสริม/ปรับเปลี่ยนอาชีพและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (บ้านหนองกระทิง) ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วย 3 กิจกรรมคือกิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และกิจกรรมที่ 3 การสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่

     สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายประกอบด้วย 1) เป็นพื้นที่ที่ประชาชน/ชุมชนมีการประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 2) เป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3) ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบ/สร้างความเสียหายในวงกว้างทั้งต่อการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพและสุขอนามัยของประชาชนตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ 4) ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมมีลักษณะเป็นการนำร่องการดำเนินการเพื่อสร้างให้เกิดชุมชนต้นแบบการพัฒนาและมีความยั่งยืนเพื่อนำไปขยายผล/ความสำเร็จไปสู่ชุมชนรอบข้าง

    ทั้งนี้พื้นที่เป้าหมายของจังหวัดลำพูนเป็นหมู่บ้านที่ประสบปัญหาไฟป่ามากที่สุดในประเทศไทยอีกทั้งเกษตรกรร้อยละ 90 ปลูกข้าวโพดเนื่องจากไม่มีอาชีพทางเลือกไม่มีองค์ความรู้และขาดน้ำเพื่อทำการเกษตรซึ่งการเป็นพื้นที่นำร่องจะทำให้เกษตรกรมีอาชีพทางเลือกที่สร้างรายได้ที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเกษตรกรไม่เข้าไปหาของป่าและไม่เผาป่าและสร้างต้นแบบการเกษตรที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

    ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร (ผลผลิต/ไร่) อยู่ในเกณฑ์ต่ำพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทานทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอลักษณะพื้นที่เป็นดินลูกรังปนทรายไม่เหมาะสม(หมู่บ้านคชานุรักษ์) ประสบปัญหาช้างป่าบุกรุกในพื้นที่เกษตรกรรมอย่างต่อเนื่องทำให้ผลผลิตของเกษตรกรได้รับความเสียหายส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ซึ่งการเป็นพื้นที่นำร่องจะทำให้จะทำให้เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรและมีประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นเกษตรกรมีองค์ความรู้มีความมั่นคงในอาชีพมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมถึงสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง