1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รองปลัดเศรษฐเกียรติ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อชี้แจงประกาศเกณฑ์การใช้และอัตราค่าใช้สถานที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
15 ก.พ. 2567
215
0
รองปลัดเศรษฐเกียรติ
รองปลัดเศรษฐเกียรติ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อชี้แจงประกาศเกณฑ์การใช้และอัตราค่าใช้สถานที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รองปลัดเศรษฐเกียรติ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อชี้แจงประกาศเกณฑ์การใช้และอัตราค่าใช้สถานที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน

          นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อชี้แจงประกาศเกณฑ์การใช้และอัตราค่าใช้สถานที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศพส.) และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน (ศกร.) สำหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนา ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีนายวิวัฒน์ ผลประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก. นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ฝ่ายเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ ส.ป.ก. และผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งสามารถสรุปผลการประชุม ได้ดังนี้

          1. ที่ประชุมรับทราบว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โอนคืนพื้นที่ ทรัพย์สิน และภารกิจของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ แก่ ส.ป.ก.

          2. ที่ประชุมรับทราบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ได้มีนโยบายให้เกษตรกร ผู้นำเกษตรกร และบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้พื้นที่ของ ศพส. และ ศกร. เพื่อเป็นพื้นที่ศูนย์กลางในการจัดงาน ประชุมสัมมนา และอบรมเจ้าหน้าที่ เกษตรกร หรือผู้นำเกษตรกร ส.ป.ก.

          3. ที่ประชุมรับทราบประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง เกณฑ์การใช้และอัตราค่าใช้สถานที่ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567

          และ 4. ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบหลักเกณฑ์การขอใช้บริการสถานที่ และอัตราค่าใช้สถานที่ของ ศพส. และ ศกร. ตลอดจนการรับชำระเงินของ ส.ป.ก. โดยการจัดเก็บรายได้และการนำส่งเงินดังกล่าวนี้ ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินในอัตราร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับ และนำฝากกระทรวงการคลังบัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของ ส.ป.ก. ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับ

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง