1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจ ยกระดับ MR. สินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2567
27 ก.พ. 2567
237
0
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจ ยกระดับ MR. สินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2567

     นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจ ยกระดับ MR. สินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2567 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีเรื่องที่สำคัญในที่ประชุมดังนี้
1) ร่างคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบรายสินค้า (MR. สินค้าเกษตร) และหน้าที่ความรับผิดชอบ และร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานภายใต้ MR. สินค้าเกษตร
2) ร่างคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบรายสินค้า (MR. สินค้าเกษตร) ภาคเอกชน
3) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ MR. สินค้าเกษตร
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ MR. สินค้าเกษตร ส่งรายงานประจำเดือนทุกวันที่ 15 เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมนำเสนอต่อคณะคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง