1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รองปลัด 'นวนิตย์' เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2567
27 ก.พ. 2567
188
0
รองปลัดนวนิตย์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน
รองปลัด 'นวนิตย์' เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2567

รองปลัด 'นวนิตย์' เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2567

     นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2567 โดยมี พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวในที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานพร้อมรายละเอียดมาตรการภายใต้แนวทางเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละออง PM2 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้
      1) การตัดสิทธิในการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
        1.1การให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากวิธีการเผาไปใช้วิธีอื่น เช่นการปลูกพืชที่เหมาะสม การสร้างรายได้จากวัสดุเหลือใช้ในภาคเกษตร เช่นฟางอัดก้อน
        1.2 การตัดสิทธิการได้รับความช่วยเหลือชดเชยต่างๆ จากภาครัฐสำหรับเกษตรกรที่ไม่ให้ความร่วมมือ
        1.3 มาตรการลดหรือห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านที่พิสูจน์ได้ว่ามีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเผา
        1.4 การให้คำแนะนำและสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยไม่เผา

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการรายงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ในหัวข้อที่สำคัญ ดังนี้
        - การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
        - การออกประกาศเขตห้ามเผา และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ฝ่าฝืน
        - การบังคับใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในกรณีการเผาที่เป็นเหตุรำคาญ
        - การป้องกัน ปราบปราม และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเผาจากประเทศเพื่อนบ้าน
        -การกำกับดูแลไม่ให้มีการเผาหรือการลักลอบนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเผาในพื้นที่ความรับผิดชอบ

ในส่วนของการสนับสนุนเชิงรุก ได้แก่
        - การประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดย(กรมประชาสัมพันธ์,อสมท.)เกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของรัฐบาล ในทุกสื่อและทุกช่องทาง
        - การประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการและกำหนดมาตรการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการรับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อนำมาแปรรูปเพื่อลดการเผา
        - การจัดกำลังพลและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการขนส่ง
เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพื้นที่การเกษตรไปยังโรงงานแปรรูปเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรเป็นพลังงานและปุ๋ย

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง