1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รองปลัดเศรษฐเกียรติฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2567
27 ก.พ. 2567
154
0
รองปลัดเศรษฐเกียรติฯ
รองปลัดเศรษฐเกียรติฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2567

     นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน และผู้แทนสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยสามารถสรุปผลการประชุมได้ดังนี้
1. ที่ประชุมรับทราบ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 31/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 26 มกราคม 2567
2. ที่ประชุมรับทราบ คำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ 11/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชน ในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
3. ที่ประชุมรับทราบ ความเป็นมา และการแก้ไขปัญหาจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีที่ผ่านมา
4. ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบ แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือ และหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ประชุมมอบหมายให้จังหวัดอุบลราชธานีส่งผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8,970 ราย ให้ฝ่ายเลขานุการทราบ และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในระดับจังหวัดขึ้นเพื่อพิจารณากลุ่มที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมโดยให้พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับกลุ่มที่ตรวจสอบเสร็จแล้ว ซึ่งให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง