ตกลง
รายการวิทยุ ชุมชนฅนเกษตร ประจำวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562
13 ส.ค. 2562
99
0

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563