ข้อมูลพันธุ์ข้าว
 • บัญชีรายชื่อพันธุ์ข้าวและน้ำหนัก ฤดูนาปี ๒๕๖๖ โครงการนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาที่นำเข้าในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕๖๗

       สำหรับปี ๒๕๖๗ กรมการข้าวได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวนาสวน จำนวน ๖ พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕  พันธุ์ กข ๔๓  พันธุ์ กข ๘๑  พันธุ์ กข ๘๕  พันธุ์ กข ๘๗  พันธุ์ กข ๙๕ และพันธุ์ข้าวเหนียว ๒ พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ กข ๖ และพันธุ์สันป่าตอง ๑ น้ำหนักรวม ๒,๗๔๓ กิโลกรัม ซึ่งได้จากการปลูก ณ โครงการนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เป็น “พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน” นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล แรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕๖๗ และบรรจุซองพลาสติกแจกจ่าย เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป

  ข้าวนาสวน
  ลำดับ พันธุ์ข้าว น้ำหนัก (กิโลกรัม)
  ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ๙๐๓
  กข ๔๓ ๓๐๐
  กข ๘๑ ๒๐๐
  กข ๘๕ ๒๐๐
  กข ๘๗ ๓๐๐
  กข ๙๕ ๒๐๐
  ข้าวเหนียว
  กข ๖ ๕๔๐
  สันป่าตอง ๑ ๑๐๐
    รวม  ๒,๗๔๓

   

ตกลง