รายนามผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล
 • รายนามผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล
  เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ดีเด่นแห่งชาติ
  และปราชญ์เกษตรของ แผ่นดิน ปี ๒๕๖๗

   

  เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

  ๑. อาชีพทำนา ได้แก่ นางทองเม็ด พรมพิทักษ์
  บ้านเลขที่ ๑๕๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
  ๒. อาชีพทำสวน ได้แก่ นายประดับ ปิ่นนาค
  บ้านเลขที่ ๓๑๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  ๓. อาชีพทำไร่ ได้แก่ นายสุริยา ห่วงถวิล
  บ้านเลขที่ ๑๗๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
  ๔. อาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นางอัญชัน สุขจันทร์
  บ้านเลขที่ ๑๒๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
  ๕. อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ นายพินิจ แก้วพิมาย
  บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
  ๖. อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายสัมฤทธิ์ อินทร์เฉลียว
  บ้านเลขที่ ๑๖๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
  ๗. อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายสุชาติ ปิยะศิรินนท์
  บ้านเลขที่ ๑๐/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
  ๘. อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายณัฏฐชัย นาคเกษม
  บ้านเลขที่ ๘๒/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ๙. อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นายธีรุตม์ อนวัชศิริวงศ์
  บ้านเลขที่ ๑๒/๑๐ ถนนประตูกลอง ๒ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
  ๑๐. อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายสุมิตร ศรีวิสุทธิ์
  บ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ๑๑. สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นางอวยพร ราชเล็ก
  บ้านเลขที่ ๒๐/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
  ๑๒. สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายสนิท ดำบรรณ์
  บ้านเลขที่ ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
  ๑๓. สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ได้แก่ นายแล โพธิ์วัด
  บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
  ๑๔. สาขาเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ เรืออากาศตรีบัญชา เพ็ชรรักษ์
  บ้านเลขที่ ๒๐/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  ๑๕. ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายนพธิไกร จอมภาปิน
  บ้านเลขที่ ๒๔๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
  ๑๖. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ เด็กหญิงรัตนกานต์ นวลจันทร์
  บ้านเลขที่ ๓๐๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

   

  สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

  ๑. กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนิมิตร
  ที่ทำการกลุ่ม เลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
  ๒. กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านคำข่า
  ที่ทำการกลุ่ม เลขที่ ๑๐๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  ๓. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรโคเนื้อไทย เขาชัยสน
  ที่ทำการกลุ่ม เลขที่ ๒๕๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
  ๔. กลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือ กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มประมงพื้นบ้านไหนหนัง
  ที่ทำการกลุ่ม เลขที่ ๗๐/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
  ๕. กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งรวงทอง
  ที่ทำการกลุ่ม เลขที่ ๑๙๒/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
  ๖. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าพุเตย
  ที่ทำการกลุ่ม เลขที่ ๑๘๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
  ๗. กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
  ที่ทำการกลุ่ม เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
  ๘. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสามัคคีพันธุ์ข้าว
  ที่ทำการกลุ่ม เลขที่ ๕๘/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
  ๙. สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานม่วงเตี้ย
  ที่ทำการกลุ่ม ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
  ๑๐. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภท ข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลล้อมแรด
  ที่ทำการกลุ่ม เลขที่ ๒๙๔/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
  ๑๑. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภท ข้าวอื่น ๆ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโพธิ์เจริญ
  ที่ทำการกลุ่ม เลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
  ๑๒. วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ
  ที่ทำการกลุ่ม เลขที่ ๑๕๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

   

  สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

  ๑. สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ เชียงใหม่ - ลำพูน จำกัด
  ที่ทำการสหกรณ์ เลขที่ ๑๖๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  ๒. สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมท่าหลวง จำกัด
  ที่ทำการสหกรณ์ เลขที่ ๓๓๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
  ๓. สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จำกัด
  ที่ทำการสหกรณ์ เลขที่ ๕๖๒ ถนนเอราวัณ - บึงสวรรค์ ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
  ๔. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ได้แก่ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
  ที่ทำการสหกรณ์ เลขที่ ๒๒๖/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
  ๕. สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
  ที่ทำการสหกรณ์ เลขที่ ๓๖๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  ๖. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
  ที่ทำการสหกรณ์ เลขที่ ๒๑๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  ๗. สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด
  ที่ทำการสหกรณ์ เลขที่ ๑๙๘ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

   

  ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

  ๑. ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
  สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
  ได้แก่
  นายวินิจ ถิตย์ผาด
  บ้านเลขที่ ๑๖๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  ๒. ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
  สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น
  ได้แก่
  นายพิบูลย์ชัย ชวนชื่น
  บ้านเลขที่ ๑๙๐/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
  ๓. ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
  สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย
  ได้แก่
  นายอัษฏางค์ สีหาราช
  บ้านเลขที่ ๖๐/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

   

   

ตกลง