กำหนดการและรายละเอียดพิธี
 • กำหนดการ

  วันพืชมงคล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

   

  • วันอาทิตย์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (พิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน)

  เวลา  ๑๗.๐๐  น.

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

  • วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (พิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว)

  เวลา  ๑๐.๐๐  น.

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา โดยมีนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว

  การแต่งกาย

  วันอาทิตย์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่งกายเครื่องแบบกติขาว
  วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว

ตกลง