กำหนดการและรายละเอียดพิธี
 • กำหนดการ

  พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

  วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

  เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

   

  วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

  เวลา ๐๗.๑๙ นาฬิกา

  พระยาแรกนาขึ้นรถยนต์หลวงออกจากพระบรมมหาราชวังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง แล้วเดินนำขบวนแห่อิสริยยศไปที่โรงพิธีพราหมณ์ พระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกายไว้พร้อม

  เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ไปยังพลับพลาที่ประทับ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

  ฤกษ์พิธีไถหว่าน

  ระหว่างเวลา ๐๘.๐๙ - ๐๘.๓๙ นาฬิกา

   

  การแต่งกาย

  วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศ 

  วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว

   

ตกลง