ตกลง
กำหนดการและรายละเอียดพิธี
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้
  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  เสด็จไปทรงเป็นประธาน
  ในการประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก
  ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
  วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

  ........................................

  กำหนดการ

  วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

  เวลา ๑๖.๕๕ น. (เวลาโดยประมาณ)

  • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทับรถยนต์พระประเทียบจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามไปยังพระบรมมหาราชวัง

  เวลา ๑๗.๐๐ น. (เวลาโดยประมาณ)

  • รถยนต์พระประเทียบ เทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  • เสด็จเข้าพระอุโบสถ
  • ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการแก้วบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
  • ทรงกราบราบ
  • ประทับพระเก้าอี้
  • เจ้าหน้าที่แผนกศุภรัต อาราธนาศีล
  • ผู้ร่วมพิธีรับศีล
   (ประธานสงฆ์ ถวายศีล จบ)
  • พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส ไปยังโต๊ะบวงสรวง
  • จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย แล้วโปรยดอกไม้ที่เครื่องบวงสรวงสังเวย
   (ขณะนี้ ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์)
  • ไหว้
  • นั่งเก้าอี้ที่เดิม
  • พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ฯ ประธานพระครูพราหมณ์ ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ซึ่งจะใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูกในปี ๒๕๖๔
  • พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ฯ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านโองการบวงสรวง จบแล้ว
   (ขณะนี้ ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์)
  • ประธานฝ่ายฆราวาส โปรยข้าวตอก ดอกไม้ ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย
   (ขณะนี้ ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์)
  • เจ้าหน้าที่แผนกศุภรัต อาราธนาพระปริตร
  • พระสงฆ์เปรียญธรรม ๙ ประโยค จากวัดต่าง ๆ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ (คาถาพืชมงคล) จบ
  • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และเทพมนตร์ โปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เมล็ดพันธุ์พืช
   (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์)
  • ประธานฝ่ายฆราวาส ถวายมาลัยแด่พระพุทธคันธารราษฎร์ ๒ องค์ อธิษฐานขอความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลแห่งราชอาณาจักรไทย
  • ประธานฝ่ายฆราวาส ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
  • ทรงหลั่งทักษิโณทก
   (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ)
  • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
  • เสด็จกลับ


  การแต่งกาย

  แต่งเครื่องแบบปกติขาว

   

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้
  พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
  เสด็จไปทรงเป็นประธาน
  เป็นประธานไปในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา
  และให้นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว
  ณ บริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา
  วันจันทร์ ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

  ........................................

  กำหนดการ

  วันจันทร์ ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

  เวลา ๐๙.๑๕ น. (เวลาโดยประมาณ)

  • พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เดินทางโดยรถยนต์หลวงออกจากบ้านเลขที่ ๘๐ หมู่ ๗ ซอยเดอะรอยัลกอล์ฟ ตำบลศีรษะจระเข้น้อย กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

  เวลา ๑๐.๐๐ น. (เวลาโดยประมาณ)

  • ประธานองคมนตรี เดินทางถึงบริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา
   (รถยนต์หลวง เทียบทางขวา)
  • นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง - เงิน รอรับประธานองคมนตรี
  • ประธานองคมนตรี เข้าปะรำพิธี นั่งเก้าอี้ ณ ที่จัดไว้
  • ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง – เงิน ทำความเคารพประธานองคมนตรี แล้วออกไปประกอบพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕๖๓
  • เสร็จแล้ว ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง – เงิน ทำความเคารพประธานองคมนตรี แล้วรอส่งประธานองคมนตรี เดินทางกลับ
  • ประธานองคมนตรี ออกจากประรำพิธี ไปยังรถยนต์หลวง
   (รถยนต์หลวง เทียบทางซ้าย)
  • ประธานองคมนตรี ขึ้นรถยนต์หลวง เดินทางกลับบ้านเลขที่ ๘๐ หมู่ ๗ ซอยเดอะรอยัลกอล์ฟ ตำบลศีรษะจระเข้น้อย กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ


  การแต่งกาย

  แต่งเครื่องแบบปกติขาว