กำหนดการและรายละเอียดพิธี
 • กำหนดการ

  พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

  วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

  เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา (เวลาโดยประมาณ)

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

  เวลา ๗.๑๙ นาฬิกา (เวลาโดยประมาณ)

  พระยาแรกนาขึ้นรถยนต์หลวงออกจากพระบรมมหาราชวังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง แล้วเดินนำกระบวนแห่อิสริยยศไปที่โรงพิธีพราหมณ์ พระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกายไว้พร้อม

   

  เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา (เวลาโดยประมาณ)

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพิธีมณฑลท้องสนามหลวง เพื่อเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

  ฤกษ์พิธีไถหว่าน

  ระหว่างเวลา ๐๘.๐๙ - ๐๘.๓๙ นาฬิกา

   

  การแต่งกาย

  ▶ วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศ 

  ▶ วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว

ตกลง