ข้อปฏิบัติการถ่ายภาพ
 • ข้อปฏิบัติการถ่ายภาพ

  “งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

  ๑. ผู้มีคุณสมบัติเข้าถ่ายภาพในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
            ๑. เป็นบุคลากรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เข้าถ่ายภาพในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

            ๒. บุคลากรนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าบันทึกภาพในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ทั้งนี้ การขอพระบรมราชานุญาตดำเนินการโดยหน่วยงานนั้นๆ

  ๒. การแต่งกาย
            ๑. สุภาพบุรุษ : แต่งกายสวมสูทสากล โดยเสื้อและกางเกงสีเดียวกันและเป็นสีสุภาพไม่มีลาย (สีกรมท่า ดำ สีเข้ม) ไม่มีลาย เสื้อเชิ้ตด้านในสีอ่อนไม่มีลาย ผูกเน็คไทสีสุภาพ (งดเว้นสีดำและสีกรมท่าโดยเด็ดขาด) ถุงเท้าสีเข้ม และสวมรองเท้าหนังสีดำ

            ๒. สุภาพสตรี : แต่งกายสวมกระโปรงและเสื้อสูทสีเดียวกันและเป็นสีสุภาพไม่มีลาย (สีกรมท่า ดำ สีเข้ม) กระโปรงยาวคลุมเข่า เสื้อเชิ้ตด้านในสีอ่อนไม่มีลาย ผูกเน็คไทสีสุภาพ (งดเว้นสีดำและสีกรมท่าโดยเด็ดขาด) และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นปิดปลายสีดำ

            ๓. ทั้งนี้ ช่างภาพที่ไม่ได้แต่งกายตามที่กำหนดไว้ ไม่อนุญาตให้เข้าถ่ายภาพในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นี้

  ๓. การเข้าถ่ายภาพในพระราชพิธี ฯ ในวันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

            ๑. ช่างภาพต้องแสดงผลตรวจ ATK ที่จุดคัดกรอง ก่อนเข้ารับการตรวจกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์จากตำรวจสันติบาล เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๖.๓๐ น. ณ จุดตรวจกล้อง (ประตูฝั่งศาลฎีกา)
           (หมายเหตุ แสดงภาพผลตรวจ ATK ที่ตรวจภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗โดยระบุชื่อและวันที่ลงบน ATK ให้ชัดเจน ถ่ายภาพ ATK พร้อมบัตรประชาชนและอุปกรณ์ที่ระบุวันที่/เวลาได้ ตามตัวอย่างที่แนบ)

  atk_result

            ๒. ช่างภาพที่ผ่านการตรวจกล้องจากสันติบาลและได้รับอนุญาตให้ติดปลอกแขนแล้วเท่านั้น ที่จะได้เข้าประจำจุดถ่ายภาพขณะประกอบพระราชพิธีฯ ซึ่งกำหนดไว้ ๓ จุด ได้แก่ ในกรอบไม้หัวลานแรกนาขวัญ ๑ จุด (TV1) และที่ตั้งกล้องถ่ายโทรทัศน์ ๒ จุด (TV2) ทั้งนี้ หลังจากที่ออกไปถ่ายภาพนอกเขตที่กำหนดไว้แล้วให้กลับมายืน ณ จุดที่กำหนดไว้ทุกครั้ง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย (เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจกล้องช่างภาพจะแจ้งให้ทราบในวันงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ)

            ๓. ช่างภาพจะต้องแต่งชุดสูทสากลและสวมปลอกแขนสีเขียวที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ โดยมีเครื่องหมายงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญหรือเครื่องหมายที่สันติบาลกำหนด ทั้งนี้ ช่างภาพที่ไม่ได้แต่งกายตามที่กำหนดไว้ไม่อนุญาตให้เข้าถ่ายภาพในช่วงประกอบพระราชพิธีนี้ (ปลอกแขนแจกให้ในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ)

  ๔. ชนิดของกล้องถ่ายภาพ : กล้องภาพนิ่ง กล้องวิดีโอ ที่จะได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพต้องเป็นกล้องมืออาชีพเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้กล้องสมัครเล่นเพื่อการบันทึกภาพในขณะประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ)

  ๕. วิธีปฏิบัติในการถ่ายภาพพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
            ๑. ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าถ่ายภาพแล้ว และผ่านการตรวจจากสันติบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถบันทึกภาพบรรยากาศในงาน พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ได้ก่อนเวลาองค์ประธานในพิธีเสด็จพระราชดำเนินมาถึง (ก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น.) และให้นั่งประจำกระโจมตามที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้นั่งประจำกระโจมจะได้รับแจกบัตรติดเสื้อเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

            ๒. เมื่อองค์ประธานในพิธีเสด็จพระราชดำเนินมาถึงจะไม่อนุญาตให้ผู้รับเชิญ ผู้เข้าเฝ้าฯ และช่างภาพที่ไม่มีปลอกแขนถ่ายภาพ สำหรับช่างภาพที่มีปลอกแขนถ่ายภาพได้

            ๓. ไม่อนุญาตให้ช่างภาพแทรกเข้าไปถ่ายภาพในกระบวนขณะประกอบพระราชพิธีบนลานแรกนา โดยให้ถ่ายภาพอยู่ภายนอกกระบวนแห่ ทั้ง ๒ ด้าน ของลานแรกนา

  ๖. มารยาทของช่างภาพ ให้ช่างภาพทุกคนสำรวมและอยู่ในลักษณะเคารพต่อองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตลอดเวลา และเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สันติบาลโดยเคร่งครัด รวมทั้งงดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกประเภทในระหว่างเสด็จพระราชดำเนิน

  ๗. กรณีช่างภาพของส่วนราชการ และสื่อมวลชนทั่วไป ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถ่ายภาพในขณะประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สามารถติดต่อ ขอสำเนาภาพได้ที่กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ กองเกษตรสารนิเทศโทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๕๙๕๕ ต่อ ๒๓๓
  *** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  จัดทำโดย : คณะทำงานชุดที่ 20 คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงานสื่อมวลชนในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. ๐-๒๒๘๑-๐๘๕๙
ตกลง