ตกลง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
22 ต.ค. 2561
2,045
0

1) พัฒนาบุคลากรการเกษตรภาครัฐ ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ และกระบวนการทำงาน

2) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร