ตกลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
22 ต.ค. 2561
2,226
0

1) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร

2) ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3) บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

4) บริหารจัดการพื้นที่ทำกินทางการเกษตร

5) สร้างภูมิคุ้มกันการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ