1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
22 ต.ค. 2561
9,123
0

1) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร

2) ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3) บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

4) บริหารจัดการพื้นที่ทำกินทางการเกษตร

5) สร้างภูมิคุ้มกันการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง