1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
22 ต.ค. 2561
8,765
0

1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด

2) ส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร

3) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

4) จัดตั้งศูนย์กลางและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร

5) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

6) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

7) สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร

8) ส่งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และความร่วมมือระหว่างประเทศ

Loading...
ตกลง