ตกลง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
22 ต.ค. 2561
2,688
0

1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด

2) ส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร

3) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

4) จัดตั้งศูนย์กลางและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร

5) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

6) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

7) สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร

8) ส่งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และความร่วมมือระหว่างประเทศ