ตกลง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
22 ต.ค. 2561
4,998
0

1) ขยายผลการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2) เสริมสร้างความภาคภูมิใจ และความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกร

3) ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ

4) พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ

5) สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร