ตกลง
โครงการเคาะประตูสำนักงานต้านโกง
3 ก.ย. 2561
510
885
สถาบันเกษตราธิการ
สถาบันเกษตราธิการ

          ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) จะดำเนินการจัด โครงการเคาะประตูสำนักงานต้านโกงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และพัฒนาทักษะในการตัดสินใจเชิงคุณธรรม โดยดำเนินการในรูปแบบของการบรรยายให้ความรู้ และการตอบข้อซักถาม ในระยะเวลา 1 ชั่วโมง หรือตามความเหมาะสม ให้กับบุคลากรในแต่ละสำนัก/กอง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนกลาง ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน 2561

กองกลาง
กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่
กองเกษตรสารนิเทศ
กองเกษตรสารนิเทศ
กองคลัง
กองคลัง
กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักตรวจสอบภายใน
สำนักตรวจสอบภายใน
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image