ตกลง
แบบฟอร์ม 2 ข้อมูลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปรับปรุงกระบวนการ/กระบวนงานที่เกี่ยวกับการขออนุมัติ ขออนุญาต
6 ก.ค. 2561
494
226