1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รวมบริการออนไลน์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
18 ต.ค. 2562
5,400
0
online-services-1 

สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
divider

 

สำนักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ
divider

 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
divider

 ระบบแจ้งการประกอบธุรกิจและเลิกประกอบธุรกิจ
 ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   บริการค้นหามาตรฐานสินค้าเกษตร
 TAS2GO ครบทุกคำตอบมาตรฐานเกษตรไทย
 รายชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
 ระบบค้นหาเครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตร (Q)
 แจ้งตรวจสอบรหัสเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
 ระบบยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้า และการแจ้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ (TAS-License)
 ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace on Cloud)
 ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm)
 ระบบเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร (ACFS Early Warning)

   ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร
 ราคาสินค้าเกษตร
 ดัชนีราคาและผลผลิต
 การนำเข้าและส่งออก
 สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์

กรมการข้าว
divider

 

กรมประมง
divider

 

กรมปศุสัตว์
divider

 iRiceZoning
 ทะเบียนใบรับรองและหนังสืออนุญาตตามมาตรฐานข้าวคุณภาพ
 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้
 ระบบ RiceGIS
 รับเรื่องร้องเรียนกรมการข้าว
   FSW ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต
Fishing Info (E-PIPO) ระบบแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมงไทย 
 TFCC ระบบออกหนังสือรับรองการจับสัตว์น้ำ
 โปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ
VMS ระบบติดตามเรือประมงไทย
 E-License ระบบออกใบอนุญาตทำการประมง
 Seabook ระบบออกหนังสือคนประจำเรือ
 Seabook2 ระบบออกหนังสือคนประจำเรือเฉพาะกิจ
 ตรวจสอบรายชื่อท่าเทียบเรือที่จดทะเบียน ตามพระราชกำหนดการทำประมง
 white list hatchery (โรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจโรค)
 ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมประมง (DOC)
ระบบการสืบค้นใบอนุญาตและใบรับรองสินค้าประมง  

   ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)
 ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายการปศุสัตว์
 แนะนำระบบการตรวจสอบสัตว์ ซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ (e-Movement Smart Kiosk)
 ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
 ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์
 ระบบศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์
 ระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศุสัตว์
 สถิติการปศุสัตว์ในประเทศ
 วีดีโอประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตร
divider

 

กรมหม่อนไหม
divider

 

กรมชลประทาน
divider

 ค้นหาสถานะการขอรับรอง GAP
 ค้นหาแหล่งผลิต GAP
 ระบบตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์

   ระบบการให้บริการด้านหม่อนไหม
 ตรวจสอบย้อนกลับ แหล่งผลิตสินค้าหม่อนไหม
   สถานการณ์น้ำรายวัน
 ปริมาณน้ำในอ่าง/เขื่อน

กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร
divider

 

กรมพัฒนาที่ดิน
divider

 

สำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
divider

 ขอรับบริการฝนหลวง    โปรแกรมระบบบริการประชาชน
 โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
 บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
 ระบบรับรองมาตรฐานสินค้า ประเภทปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
 ระบบสืบค้นและให้บริการแผนที่ Online
 ระบบบริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบ Online

   ค้นหาทะเบียนที่ดินและตรวจสอบ ส.ป.ก. 4-01

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
divider

 

กรมส่งเสริมการเกษตร
divider

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์
divider

 ระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
   ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน    จองชื่อสหกรณ์ Online
 ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 ค้นหาที่อยู่สหกรณ์

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
divider

 

การยางแห่งประเทศไทย
divider

 

 

 ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ (TARR)
 คลังข้อมูลวิจัยเกษตร
   ระบบตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรเบื้องต้น
 การยื่นคำขอรับการส่งเสริมเเละสนับสนุนให้มีการปลูกเเทน
 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
 ตรวจสอบสิทธิ์ใช้สารเคมี ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส พาราควอต
 ระบบบริการข้อมูลสำหรับเกษตรชาวสวนยางแบบอิเล็กทรอนิกส์
  แจ้งเรื่องร้องเรียน
   
         
         
         
 
         

1. ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเชิงนโยบายและวางแผนการผลิต
divider

 ระบบฐานข้อมูลกลางด้านน้ำและการชลประทาน - กรมชลประทาน
 COOP_Financial ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ทางการเงินภาคสหกรณ์ไทย - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 Rice GIS ระบบการให้บริการชุดข้อมูลสถานการณ์เพาะปลูกข้าว - กรมการข้าว


2. ข้อมูลที่ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง เพื่อ Support การผลิต
divider

 Farm D ระบบช่วยตัดสินใจในการลงทุนปลูกพืช - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 Smart FSW ระบบการแจ้งการตรวจปล่อยสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ - กรมประมง
 e-Movement ใบอนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ - กรมปศุสัตว์
 ระบบ B2G ยางพารา - กรมวิชาการเกษตร
 CoopCare บริการข้อมูลแหล่งรับซื้อ-ขายสินค้าเกษตรและข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ ผ่านระบบ GPS - กรมส่งเสริมสหกรณ์
 ส.ป.ก. “ปันสุข” ระบบบริการประชาชนออนไลน์ - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 ศูนย์ช่วยเหลือปัญหาภัยแล้ง - กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 Intelligent Farm ระบบบริหารการเพาะปลูกแบบอัจฉริยะ - สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 MEHigh ระบบบริการข้อมูลเพื่อการเกษตรอัจฉริยะบนพื้นที่สูง - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 COWCULATOR ระบบคำนวณราคาและบันทึกประวัติคุณภาพน้ำดิบ - องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 RAOT Insurance ระบบประกันชีวิตชาวสวนยาง - การยางแห่งประเทศไทย


3. ข้อมูลการให้บริการ
divider

 ดินออนไลน์ บริการข้อมูลดินและการใช้ที่ดิน - กรมพัฒนาที่ดิน
 TAS2GO ครบทุกคำตอบมาตรฐานเกษตรไทย - สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 มิวเซียมกษัตริย์เกษตร 4.0 ระบบบริการการจองเข้าชมพิพิธภัณฑ์หมู่คณะแบบออนไลน์ - สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 FMO Fish-Stat ระบบรายงานสถิติสัตว์น้ำ - องค์การสะพานปลา
 Ortorkor ระบบร้านค้าออนไลน์ - องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร


4. ข้อมูล Big Data & Innovation
divider

 บริการข้อมูลการผลิตด้านการเกษตร - กรมส่งเสริมการเกษตร


5. ช่องทางการตลาด
divider

 QSDS CERSILK ระบบให้บริการร้านค้าจําหน่ายผ้าไหมที่ได้มาตรฐานของกรมหม่อนไหม - กรมหม่อนไหม


6. องค์ความรู้
divider

 TARR ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ - สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

 

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง