1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ MOAC Call Center 1170
31 ธ.ค. 2557
12,471
12
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ MOAC Call Center 1170

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักถึงความสำคัญของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จึงได้มีนโยบายให้บริการข้อมูลแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยได้เริ่มดำเนินการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 เพื่อเป็นการบริการข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปผ่านทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ สามารถติดต่อรับบริการข้อมูลได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 1170 ซึ่งแบ่งการบริการออกเป็นหัวข้อหลักดังนี้

    กด 1 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

    กด 2 ติดต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    กด 3 สอบถามสถานการณ์น้ำ

    กด 4 สายด่วนหมอข้าว

    กด 5 รับฟังข้อมูลราคาสินค้าเกษตร

    กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่  

          เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 บรรลุผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการดำเนินงาน กำกับ ดูแล และอำนวยการดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 โดยเน้นการบูรณาการงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามที่เห็นสมควร 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                                     • รายงานการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center ๑๑๗๐ (เดือนกันยายน ๒๕๖๓)
                                                     • รายงานการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center ๑๑๗๐ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓)
                                                     • รายงานการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center ๑๑๗๐ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓)
                                                    
• รายงานการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center ๑๑๗๐ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓)
                                                    
• รายงานการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center ๑๑๗๐ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓)
                                                     • รายงานการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center ๑๑๗๐ (เดือนเมษายน ๒๕๖๓)
Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง