ตกลง
ขั้นตอนการสรรหาปราชญ์
 • กระบวนการสรรหา

  1. ให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำสื่อ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินทางสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และสื่ออื่น ๆ พร้อมทั้งแจกจ่ายให้คณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่ของตนเอง ทั้งนี้ให้ดำเนินการก่อนการสรรหาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน

  2. การได้มาซึ่งบุคคลเพื่อรับการสรรหา มีวิธีดังต่อไปนี้
       2.1 คณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร สามารถพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่มีผลงานโดดเด่น สมควรเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน โดยให้จัดทำแบบบันทึกข้อมูลบุคคลเสนอเข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง
       2.2 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทั้งใน และนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรอิสระ หน่วยงานอื่นของรัฐ มูลนิธิ และหน่วยงานภาคเอกชน สามารถพิจารณาเสนอชื่อบุคคลใดที่มีผลงานโดดเด่น สมควรเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน โดยให้จัดทำแบบบันทึกข้อมูลบุคคลเสนอเข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่าง ๆ ส่งให้คณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด / กรุงเทพมหานคร

  3. ให้คณะทำงานสรรหาปราชญ์ของแผ่นดินระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร พิจารณาตรวจสอบประวัติ และผลงานของบุคคลผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน โดยคัดเลือกให้เลือกสาขาละ 1 คน แล้วจัดส่งรายชื่อพร้อมทั้งผลการพิจารณาให้กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งให้คณะทำงานสรรหาปราชญ์ของแผ่นดินระดับเขตพิจารณา

  4. ให้คณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขตพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จากรายชื่อ และข้อมูลที่คณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร จัดส่งให้ตามข้อ 3 เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 3 สาขาไม่เกิน 2 คน เสนอต่อคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเพื่อพิจารณา

  5. ให้คณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จากรายชื่อ และข้อมูลที่คณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต จัดส่งมาให้ตามข้อ 4 รวมทั้งให้ทำการตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ของผู้ที่รับการสรรหา โดยให้คัดเลือกบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกแต่ละสาขาไว้สาขาละไม่เกิน 3 คน พร้อมทั้งจัดทำวิดีทัศน์แสดงประวัติ และผลงานของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก นำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเพื่อพิจารณา

  6. ให้คณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ตามข้อ 5 ให้เลือกสาขาละ 1 คน แล้วประกาศแต่งตั้งเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินต่อไป

  7. การสรรหาให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินตามที่คณะกรรมการการส่งเสริมปราชญ์เกษตรเกษตรของแผ่นดินกำหนด