• ความเป็นมา
  ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
 •     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์และความสามารถสู่สังคม

  ปราชญ์ของแผ่นดินมี 4 สาขา
  1.ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย
  2.ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
  3.ปราชญ์เกษตรดีเด่น
  4.ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย 


ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
Philosopher of Sufficiency Economy
 • นายสุพจน์ สิงห์โตศรี
 • นายสุพจน์ สิงห์โตศรี
  ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ปี 2565
  สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่นนายสุพจน์ สิงโตศรีอายุ 57 ปีการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเกษตรกรรมสถาบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีสถานภาพ สมรส ที่อยู่ บ้านเลขที่ 95/1 บ้านหนองมะตูม หมู่ที่ 9 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี
 • นายสงวน มลคลศรีพันเลิศ
  ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565
  สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนายสงวน มงคลศรีพันเลิศ อายุ 62 ปี การศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • นายสงวน มลคลศรีพันเลิศ
 • นายเอนก สีเขียวสด
 • นายเอนก สีเขียวสด
  ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ปี 2565
  สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทยนายเอนก สีเขียวสดอายุ 64 ปีการศึกษา ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา ปรัชญาในศีลธรรมการบริหารธุรกิจและ งานสังคมสงเคราะห์ (Internation University of Marality (IUM)
ตกลง