หลักเกณฑ์การสรรหาปราชญ์
 • แบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้

  หมวดที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล

  พิจารณาจากข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่ยอมรับของสังคม การมีคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความสามารถในการใช้องค์ความรู้ ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่ปฏิบัติ และการเป็นผู้นำที่ดี และมีความสามารถในการบริหารจัดการ

  หมวดที่ 2 ผลงาน

  พิจารณาผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในการแก้ไขปัญหา และเพื่อการพัฒนา

  หมวดที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้

  พิจารณาจากความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับปรุง และพัฒนาวิธีการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความสามารถในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ และมีการติดตาม และประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้

     ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการให้น้ำหนักคะแนนในแต่ละประเด็นตามที่แนบ ท้ายระเบียบนี้ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลไม่น้อยกว่าร้อนละ 80 และคะแนนรวมในทุกหมวดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตกลง