• ความเป็นมา
  ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
 •     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์และความสามารถสู่สังคม

  ปราชญ์ของแผ่นดินมี 4 สาขา
  1.ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย
  2.ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
  3.ปราชญ์เกษตรดีเด่น
  4.ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย 


ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
Philosopher of Sufficiency Economy
 • นายอัษฎางค์ สีหาราช
 • นายอัษฎางค์ สีหาราช
  ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ปี 2567
  สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายนายอัษฎางค์ สีหาราชอายุ 60 ปีการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูมหาสารคามสถานภาพ สมรสที่อยู่ บ้านเลขที่ 60/2 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย
 • นายพิบูลย์ชัย ชวนชื่น
  ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ปี 2567
  สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่นนายพิบูลย์ชัย ชวนชื่นอายุ 52 ปีการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาสถานภาพ สมรส ที่อยู่ บ้านเลขที่ 190/3 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน
 • นายพิบูลย์ชัย ชวนชื่น
 • นายวินิจ ถิตย์ผาด
 • นายวินิจ ถิตย์ผาด
  ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2567
  สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนายวินิจ ถิตย์ผาดอายุ 74 ปีการศึกษา ปริญญาตรีส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสถานภาพ สมรสที่อยู่ บ้านเลขที่ 167 บ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลภูปอ
ตกลง