ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย
Philosopher of Sufficiency Economy
 • RESET
แสดงข้อมูล 5/5 รายการ
 • นายเอนก สีเขียวสด
 • นายเอนก สีเขียวสด
  ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ปี 2565
  สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทยนายเอนก สีเขียวสดอายุ 64 ปีการศึกษา ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา ปรัชญาในศีลธรรมการบริหารธุรกิจและ งานสังคมสงเคราะห์ (Internation University of Marality (IUM)
 • นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
  ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ปี 2560
  นายรณวริทธิ์ปริยฉัตรตระกูลผู้ปรับเปลี่ยนอาชีพจากการรับราชการมาเป็นระยะเวลา 26 ปี มาทำการเกษตร โดยมีประสบการณ์การทำงานในภาคเกษตร 12 ปี ดำเนินกิจกรรมการเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ 38 ไร่ ประกอบด้วยการปลูก แปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์มาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานสหภาพยุโรป (EU) มาตรฐานสหรัฐอเมริกา (NOP:USDA Organic) มาตรฐานแคนาดา (COR) เป็นบุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นทั้งในด้านความขยันหมั่นเพียร ความใฝ่รู้ ความเอื้อเฟื้อและเสียสละ เป็นผู้นำเกษตรกรที่ทำการปลูกข้าวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน
 • นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
 • นายเสริมลาภ วสุวัต (ถึงแก่กรรม เมื่อปี 2557)
 • นายเสริมลาภ วสุวัต (ถึงแก่กรรม เมื่อปี 2557)
  ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ปี 2555
  ดร.เสริมลาภ วสุวัตดร.เสริมลาภ วสุวัต เป็นผู้ที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย พอเพียงตามฐานานุรูป มีความตั้งใจในการศึกษาและพัฒนาทางด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง คิดนอกกรอบอย่างมีหลักเพื่อสร้างผลงานหรือองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับวงการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ทั้งงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในหน้าที่ขณะรับราชการในกรมวิชาการเกษตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 จนเกษียณอายุราชการ ซึ่งมีผลงานต่าง ๆ อาทิ ในปี พ.ศ. 2503 ทำการศึกษาพัฒนาระบบงานวิจัยทางพืชของกรมกสิกรรมเป็นระบบ “งานวิชาการรวมตามชนิดของโภคภัณฑ์”(Multidisciplinary – Commodity Approach)ปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ พืชสวนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านการพัฒนาสายพันธุ์ให้ทนทานต่อโรคและแมลง นอกจากนี้ยังมีความชำนาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับยางพารา จนได้รับตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านยางพาราและได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นในวงการยางด้านผู้วางรากฐานการวิจัยและพัฒนายาง ในปี พ.ศ. 2542 และการศึกษาพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับบัวชนิดต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 จนปัจจุบัน ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมอันเกิดจากความสนใจใคร่รู้ส่วนตัว
 • หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
  ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ปี 2554
  หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงมีผลโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ และมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย โดยเป็นบุคคลที่ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย ซึ่งส่งผลให้ลดการทำลายธรรมชาติลง และเป็นการรักษาผืนดิน ด้วยการส่งเสริมการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์ การผลิตพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจจึงได้เกิดขึ้น นอกจากนี้ ทรงเป็นบุคคลที่มีความเสียสละในการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการเกษตรต่าง ๆ และสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม และผลงานต่างๆ ยังสร้างประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมด้วย
 • หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
 • ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
 • ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
  ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ปี 2552
  ศาสตราจารย์ระพี สาคริก เป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตเรียบง่าย ติดดิน ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน และมีความพากเพียร รวมถึงเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ รอบคอบ และมีความระมัดระวังในการนำสิ่งต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินชิวิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การดูแลครอบครัวรวมไปถึงประเทศชาติ มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ทำสิ่งใดก็มิได้หวังผลตอบแทน คิดถึงประเทศชาติเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังเป็นบุคคลที่มีความรู้ทางด้านวิทยาสาสตร์ ศิลปะ โดยนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาพัฒนาปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้ก้าวหน้า ส่วนความรู้ด้านศิลปะ เช่น การเล่นดนตรี การแต่งเพลง การวาดภาพ และการทำสิ่งประดิษฐิ์ต่างๆ ก็นำมาใช้เป็นสิ่งจรรโลงชีวิตให้มีความสุข
ตกลง