ตกลง
นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
20 ก.ค. 2560
3,793
776
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ปี 2560
นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล

นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล ผู้ปรับเปลี่ยนอาชีพจากการรับราชการมาเป็นระยะเวลา 26 ปี มาทำการเกษตร โดยมีประสบการณ์การทำงานในภาคเกษตร 12 ปี ดำเนินกิจกรรมการเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ 38 ไร่ ประกอบด้วยการปลูก แปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์มาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานสหภาพยุโรป (EU) มาตรฐานสหรัฐอเมริกา (NOP:USDA Organic) มาตรฐานแคนาดา (COR) เป็นบุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นทั้งในด้านความขยันหมั่นเพียร ความใฝ่รู้ ความเอื้อเฟื้อและเสียสละ เป็นผู้นำเกษตรกรที่ทำการปลูกข้าวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน 

อายุ 52 ปี

การศึกษา ปริญญาเอก ด้านสังคมศาสตร์

สถานภาพ สมรส มีบุตร 2 คน 

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 94 บ้านชาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

โทรศัพท์ 086 226 3701

อาชีพ เกษตรกร

คุณลักษณะส่วนบุคคล

          นายรณวริทธิ์ ผู้ปรับเปลี่ยนอาชีพจากการรับราชการมาเป็นระยะเวลา 26 ปี มาทำการเกษตร โดยมีประสบการณ์การทำงานในภาคเกษตร 12 ปี ดำเนินกิจกรรมการเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ 38 ไร่ ประกอบด้วยการปลูก แปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์มาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานสหภาพยุโรป (EU) มาตรฐานสหรัฐอเมริกา (NOP:USDA Organic) มาตรฐานแคนาดา (COR) เป็นบุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นทั้งในด้านความขยันหมั่นเพียร ความใฝ่รู้ ความเอื้อเฟื้อและเสียสละ เป็นผู้นำเกษตรกรที่ทำการปลูกข้าวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน 

ผลงานที่สร้างคุณประโยชน์ 

          นายรณวริทธิ์ เป็นผู้สร้างสรรค์องค์ความรู้และผลงานภาคการเกษตรที่สร้างคุณประโยชน์โดยเป็นผู้นำเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตข้าวจากเกษตรที่ใช้สารเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวและผลิตภัณฑ์ ทำให้เกษตรกรสามารถขายข้าวได้สูงกว่าราคาตลาด ก่อให้เกิดการสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นศูนย์กลางการรวบรวมผลผลิตและจำหน่ายข้าวอินทรีย์ โดยผลผลิตที่รวบรวมได้ส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปร้อยละ 90 และขายในประเทศร้อยละ 10 อีกทั้งยังสนับสนุนให้เกิดกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือโดยกลุ่มมีเงินออมเพื่อเป็นทุนในการบริหารจัดการและจัดหาปัจจัยการผลิตโดยไม่ต้องพึ่งพาภาครัฐ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรร่วมกับส่วนราชการในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

การขยายผลงาน

          นายรณวริทธิ์ ได้ถ่ายทอดผลงานประสบการณ์ด้านการผลิตสินค้าอินทรีย์ผ่านการเป็นวิทยากรบรรยาย วิทยากรกระบวนการ และเป็นต้นแบบการดำเนินธุรกิจการเกษตรในด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดให้กับชุมชน เครือข่าย มีประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในกลุ่มเกษตรกรที่ทำการผลิตข้าวอินทรีย์ ใช้พื้นที่เกษตรกรรมของตนเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานโดยทำการถ่ายทอดผลงานให้กับผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สร้างและขยายผลงานด้วยการให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับสมาชิกในกลุ่มและพัฒนาให้เป็นต้นแบบแก่กลุ่มอื่น ๆ มีการรับสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มตามเงื่อนไขและข้อบังคับที่กำหนดไว้ มีการขยายรูปแบบผลงานไปใช้ที่เมืองปากงึม สปป ลาวและยังมีการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อต่าง ๆ อีกจำนวนมาก

นายรณวริทธิ์ปริยฉัตรตระกูล|สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย
นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล | สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ปี 2560
นายรณวริทธิ์ปริยฉัตรตระกูล|สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย
นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล | สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ปี 2560
นายรณวริทธิ์ปริยฉัตรตระกูล|สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย
นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล | สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ปี 2560
นายรณวริทธิ์ปริยฉัตรตระกูล|สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย
นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล | สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ปี 2560