ตกลง
นายอุทัย บุญดำ
6 ก.ค. 2561
2,422
378
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ปี 2560
นายอุทัย บุญดำ
นายอุทัย บุญดำ

นายอุทัย บุญดำ เกษตรกรผู้ดำเนินกิจกรรมการเกษตรด้วยการทำสวนยางพาราโดยไม่ทำลายระบบนิเวศน์ ร่วมกับการปลูกไม้ผล พืชผักแบบผสมผสานและยังเป็นผู้นำสมาชิกในชุมชนตำบลลำสินธุ์ที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ เสียสละใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำมาถ่ายทอดให้กับชุมชน อุทิศตนเพื่อช่วยเหลืองานพัฒนาสังคม ดำเนินกิจกรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่สังคมและความยั่งยืนเป็นหลัก ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองในชุมชน และยังเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงระบบคิดแก่ชุมชนได้ โดยใช้การร่วมคิดร่วมทำ สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนเข้าใจปัญหาสามารถนำพาให้สมาชิกในชุมชนแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองจนประสบความสำเร็จจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับทั้งในและนอกชุมชน

อายุ              59 ปี

การศึกษา       ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ จาก

University of Interdisciplinary Studies Dallas,Texas

(Bachelor of Interdisciplinary Studies in Social Entrepreneur)

สถานภาพ      สมรส มีบุตร1 คน 

ที่อยู่              10 บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 93000

โทรศัพท์         0817981082

อาชีพ            เกษตรกร

คุณลักษณะส่วนบุคคล

          นายอุทัย บุญดำ เกษตรกรผู้ดำเนินกิจกรรมการเกษตรด้วยการทำสวนยางพาราโดยไม่ทำลายระบบนิเวศน์ ร่วมกับการปลูกไม้ผล พืชผักแบบผสมผสานและยังเป็นผู้นำสมาชิกในชุมชนตำบลลำสินธุ์ที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ เสียสละใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำมาถ่ายทอดให้กับชุมชน อุทิศตนเพื่อช่วยเหลืองานพัฒนาสังคม ดำเนินกิจกรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่สังคมและความยั่งยืนเป็นหลัก ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองในชุมชน และยังเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงระบบคิดแก่ชุมชนได้ โดยใช้การร่วมคิดร่วมทำ สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนเข้าใจปัญหาสามารถนำพาให้สมาชิกในชุมชนแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองจนประสบความสำเร็จจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับทั้งในและนอกชุมชน 

ผลงานที่สร้างคุณประโยชน์

          นายอุทัย ได้สร้างสรรค์ผลงานและเป็นผู้ริเริ่มแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มและชุมชนทั้งในและนอกจังหวัด อย่างหลากหลาย อาทิ การแก้ปัญหาสิทธิทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับชุมชน จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายสินธุ์แพรทองที่เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกในตำบลลำสินธุ์ในการขับเคลื่อนงานสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้นำในการริเริ่มจัดตั้งกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ตลาดนัดสุขภาพประชารัฐ การแปรรูปผลผลิตในแต่ละท้องถิ่น ผลักดันให้เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทำให้สมาชิกและชุมชนมีกระบวนการจัดการ แก้ไขปัญหาโดยมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกจนเป็นที่รู้จักและยอมรับแก่สังคม

การขยายผลงาน

          นายอุทัยได้ถ่ายทอดและขยายผลงานที่คิดค้นผ่านกลุ่มและเครือข่ายสมาชิกจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โดยใช้พื้นที่บ้านของตนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และทำงานของเครือข่าย และเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ดูงาน สร้างกิจกรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่าย สร้างและขยายกลุ่ม เครือข่ายโดยการรวมสมาชิกที่มีจิตอาสามาร่วมงานทั้งในระดับตำบล จังหวัด จนสามารถพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานและฝึกงานให้กับเกษตรกร นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เป็นเครือข่ายการพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ป.ต.ท. จำกัด (มหาชน) โดยผลงานที่เกิดจากการเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนและเครือข่ายของนายอุทัย ได้มีหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเข้ามาทำการถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการวิจัยร่วม เพื่อนำไปเป็นต้นแบบและขยายผลในการพัฒนาชุมชนอื่น ๆและมีการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก

 

นายอุทัยบุญดำ|ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย
นายอุทัย บุญดำ | ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ปี 2560
นายอุทัยบุญดำ|ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย
นายอุทัย บุญดำ | ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ปี 2560
นายอุทัยบุญดำ|ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย
นายอุทัย บุญดำ | ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ปี 2560