ตกลง
นายกฤตกร แซ่เอี๊ยบ
9 พ.ค. 2561
1,930
330
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ปี 2561
นายกฤตกร แซ่เอี๊ยบ
นายกฤตกร แซ่เอี๊ยบ

นายกฤตกร แซ่เอี๊ยบพื้นฐานครอบครัวประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน โดยหลังจากเกณฑ์ทหารได้กลับมาสมัครเป็นลูกเรือของเรือประมงขนาดใหญ่ และไต่เต้าขึ้นเป็นนายท้ายเรือ ไต๋ก๋งเรือ จนในที่สุดสามารถซื้อเรือประมงเป็นของตนเองได้ ต่อมาทำนากุ้งกุลาดำควบคู่กันไป แต่ประสบภาวะขาดทุนเนื่องจากมีต้นทุนในการเช่าที่ และประสบกับปัญหาโรคระบาดในกุ้ง เพราะทำไปตามกระแสนิยม ไม่ได้ศึกษาหาความรู้อย่างจริงจัง จึงทำให้มีหนี้สินจำนวนมาก จนในที่สุดจำเป็นต้องขายเรือประมงและกลับมาทำประมงแบบพื้นบ้าน เริ่มจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวันมีความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

นายกฤตกร แซ่เอี๊ยบ

อายุ                        63 ปี

การศึกษา                 มัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานภาพ                มีบุตร-ธิดา รวม4 คน บุตร 1 คน ธิดา 3 คน

ที่อยู่                       บ้านเลขที่ 52/4หมู่ที่ 1

ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร74000

โทรศัพท์                  081-434-5496

อาชีพ                      ประมงชายฝั่ง และแปรรูปอาหารทะเล

คุณลักษณะส่วนบุคคล

นายกฤตกร แซ่เอี๊ยบพื้นฐานครอบครัวประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน โดยหลังจากเกณฑ์ทหารได้กลับมาสมัครเป็นลูกเรือของเรือประมงขนาดใหญ่ และไต่เต้าขึ้นเป็นนายท้ายเรือ ไต๋ก๋งเรือ จนในที่สุดสามารถซื้อเรือประมงเป็นของตนเองได้ ต่อมาทำนากุ้งกุลาดำควบคู่กันไป แต่ประสบภาวะขาดทุนเนื่องจากมีต้นทุนในการเช่าที่ และประสบกับปัญหาโรคระบาดในกุ้ง เพราะทำไปตามกระแสนิยม ไม่ได้ศึกษาหาความรู้อย่างจริงจัง จึงทำให้มีหนี้สินจำนวนมาก จนในที่สุดจำเป็นต้องขายเรือประมงและกลับมาทำประมงแบบพื้นบ้าน เริ่มจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวันมีความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ดำเนินการผลิตและพัฒนาอย่างสมดุล ไม่เร่งรีบไม่ลงทุนจนเกินตัว ไม่ก่อหนี้สินและไม่ทำตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และสังเกตเห็นว่าทรัพยากรทางทะเลเริ่มลดลง โดยเฉพาะปูที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งมีสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย ทำให้สัตว์น้ำไม่มีที่เพาะพันธุ์และวางไข่จึงเริ่มรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกชุมชนและกลุ่มเครือข่ายทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ กระตุ้นจิตสำนึกและผลักดันให้ชุมชนเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่ม นอกจากนี้นายกฤตกร ยังเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนในชุมชน ด้านการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่หาความรู้และนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน

ผลงานสร้างคุณประโยชน์

นายกฤตกร ได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ โดยเริ่มจากการผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตกะปิในชุมชน เนื่องจากบ้านกระซ้าขาวเป็นแหล่งชุมชนผลิตกะปิของจังหวัดสมุทรสาคร จนเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง จึงก่อตั้งสหกรณ์ผู้ผลิตกะปิสมุทรสาคร จำกัด จำนวนสมาชิกกว่า 80 หลังคาเรือน โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน คือ กุ้งเคย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการทำกะปิ ประกอบกับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปอาหาร มาสร้างเป็นรายได้ให้แก่สมาชิก สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก และมีอำนาจในการต่อรองด้านการซื้อขายสินค้าที่ผลิตได้ในกลุ่ม เป็นแหล่งจัดหาเงินทุนในการประกอบอาชีพของสมาชิก ทำให้พึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริม สนับสนุนให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการรวมกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยการรวมกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชน เช่น การจัดตั้งธนาคารปู คอกหอย และบ้านปลา เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เพิ่มปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำ การรณรงค์และสร้างจิตสำนึกคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การทำป่าเทียมและไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อป้องกันการไหลของดินเลน การปลูกต้นโกงกาง ต้นแสมเพื่ออนุบาลสัตว์อ่อน ซึ่งผลงานที่นายกฤตกร ได้สร้างสรรค์สามารถนำไปแก้ไขปัญหาในหลากหลายพื้นที่และเกิดประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง เป็นชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพประมง สร้างงานให้กับคนในชุมชนจนได้รับเชิญให้ร่วมเป็นคณะกรรมการประมงแห่งชาติ คณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย ฯลฯ รวมถึงได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับส่วนราชการ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาด้วย

การขยายผลงาน

          นายกฤตกรได้ศึกษาค้นคว้าและถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนใกล้ชิด รวมถึงคนในชุมชน และมีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายขยายความรู้โดยเริ่มจากเครือข่ายกลุ่มประมงขนาดเล็กโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลงานผ่านการสร้างมัคคุเทศก์น้อย โดยมีการอบรมให้กับนักเรียนในชุมชนให้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนสามารถบอกเล่าให้กับผู้มาเยือนได้อีกทั้งยังเป็นผู้ประสานงานในเครือข่ายประมงอ่าวไทยตอนบน หรือเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน (อ่าวตัวกอ)  มีจำนวนสมาชิกทั้งหมดกว่า 700 คน ครอบคลุมพื้นที่8 จังหวัด และเป็นผู้ประสานเครือข่ายภาคีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบด้วย4 เครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายอ่าวไทยตะวันออก เครือข่ายประมงอ่าวไทยตอนบน เครือข่ายประมงอ่าวไทยตอนล่าง และเครือข่ายประมงฝั่งอันดามัน มีจำนวนสมาชิกทั้งหมดกว่า 2,000 คน ครอบคลุมพื้นที่ 24 จังหวัด อีกทั้งมีการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร วิทยุ และโทรทัศน์ รวมถึงเป็นที่ศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ทั้งในและต่างประเทศ

 

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image