ตกลง
คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ที่ 1-2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด
19 มี.ค. 2552
703
463

คณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นสมควรให้มีการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถสู่สังคม โดยเป็นการดำเนนิการตามนโยบายแห่งรัฐ ด้านการรักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์