• ข่าวผู้บริหาร
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
รายงานข้อมูลสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูลวันที่ 16 พฤษภาคม 2564
 • จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
  จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
  8,063,322
  ครัวเรือน
 • จำนวนเกษตรกร
  จำนวนเกษตรกรผู้มาขึ้นทะเบียน
  9,394,800
  ราย
 • ผู้ปลูกพืช
  ผู้ปลูกพืช
  4,646,357
  ครัวเรือน
 • ผู้เลี้ยงสัตว์
  เลี้ยงสัตว์
  748,656
  ครัวเรือน
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  51,987
  ครัวเรือน
 • จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
  ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์
  2,157,015
  ครัวเรือน
 • จำนวนเกษตรกร
  ปลูกพืช และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  239,115
  ครัวเรือน
 • จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
  เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  15,741
  ครัวเรือน
 • จำนวนเกษตรกร
  ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  204,451
  ครัวเรือน
แสดงทั้งหมด
ตกลง