ตกลง
 • ข่าวผู้บริหาร
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
รายงานข้อมูลสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
 • จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
  จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
  8,075,417
  ครัวเรือน
 • จำนวนเกษตรกร
  จำนวนเกษตรกรผู้มาขึ้นทะเบียน
  9,192,891
  ราย
 • ผู้ปลูกพืช
  ผู้ปลูกพืช
  4,530,898
  ครัวเรือน
 • ผู้เลี้ยงสัตว์
  เลี้ยงสัตว์
  761,671
  ครัวเรือน
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  51,932
  ครัวเรือน
 • จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
  ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์
  2,270,847
  ครัวเรือน
 • จำนวนเกษตรกร
  ปลูกพืช และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  230,204
  ครัวเรือน
 • จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
  เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  16,178
  ครัวเรือน
 • จำนวนเกษตรกร
  ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  213,687
  ครัวเรือน
แสดงทั้งหมด