• ข่าวผู้บริหาร
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
รายงานข้อมูลสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูลวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
 • จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
  จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
  8,025,443
  ครัวเรือน
 • จำนวนเกษตรกร
  จำนวนเกษตรกรผู้มาขึ้นทะเบียน
  9,267,126
  ราย
 • ผู้ปลูกพืช
  ผู้ปลูกพืช
  4,834,649
  ครัวเรือน
 • ผู้เลี้ยงสัตว์
  เลี้ยงสัตว์
  687,362
  ครัวเรือน
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  50,421
  ครัวเรือน
 • จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
  ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์
  2,009,043
  ครัวเรือน
 • จำนวนเกษตรกร
  ปลูกพืช และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  244,685
  ครัวเรือน
 • จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
  เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  13,592
  ครัวเรือน
 • จำนวนเกษตรกร
  ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  185,691
  ครัวเรือน
แสดงทั้งหมด
ตกลง